Bedankt dat jullie mij gekozen hebben om jullie reportage te mogen maken! Hierbij ontvangen jullie de algemene voorwaarden. Lees deze eerst. Heel prettig voor jou en mij! Voor een reportage en het gebruik van de foto’s gelden enkele regels om de kwaliteit van mijn geleverde werk te kunnen waarborgen. Boek jij een shoot bij mij, dan ga je akkoord met mijn algemene voorwaarden.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Tarieven
3.1 De prijzen voor de fotoshoots van Fotograaf zijn inclusief btw. Prijzen voor fotoshoots worden via de website en daarna per mail gecommuniceerd.
3.2 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.3 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en Betalingen
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.
4.5 Voor een bruidsreportage doen jullie een aanbetaling van 25% van de factuur. Het eerste deel volgt na het accepteren van de boeking. Het tweede wordt uiterlijk één week na de bruidsreportage betaald. Indien er geen betaling plaats vindt zullen de foto’s niet worden aangeleverd.

5. Annulering
Bij annulering van een fotoshoot tot 1 maand voor de afspraak zal een vergoeding ter hoogte van 30% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht ter vergoeding van de schade die de Fotograaf heeft opgelopen. Bij annulering binnen 1 maand tot de afspraak zal een vergoeding ter hoogte van 50% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht ter vergoeding van de schade die de Fotograaf heeft opgelopen. Wordt de fotoshoot met een geldige reden verplaatst, zal het factuurbedrag blijven gelden.

6. Overmacht
Als de Fotograaf door een situatie van overmacht niet in staat is op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, wordt geprobeerd de ontstane problemen zo goed mogelijk op te lossen. De Fotograaf mag naar eigen voorkeur kiezen om de afspraak te verzetten. De nieuwe datum is daarbij uiteraard in overleg. Indien het voorgaande niet lukt, dan volgt volledige restitutie van het betaalde bedrag. Kun je zelf onverwachts niet aanwezig zijn tijdens een fotoshoot en wil je niet annuleren? Dan wordt er een nieuwe fotoshoot ingepland. De oorspronkelijke betaaldatum blijft te allen tijde staan.

7. Opdracht
7.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
7.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
7.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

8. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

9. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

10. Inbreuk op auteursrecht
10.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
10.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Licentie
11.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/ per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
11.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
11.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
11.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
11.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

12. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten
12.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
12.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
12.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13. Aansprakelijkheid en rechten van derden
13.1 Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
13.2 Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
13.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
13.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

14. Faillissement/surseance
Zowel Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

15. Rechts- en forumkeuze
15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

algemene voorwaarden

Extra opmerkingen

Super leuk dat je op mijn site hebt gekeken. Vul dit formulier in om contact op te nemen.

info@mystorydesign.nl

Fotoshoot boeken?

Boek jij een reportage bij mij, dan ga je akkoord met mijn algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

thanks! i'll be in touch shortly.

My Story Design & Fotografie

info@mystorydesign.nl

0642054764
KVK: 70656843
BTW: NL002215591B44